Nieruchomości komercyjne » Nieruchomości komercyjne
Mieszkania i apartamenty » Mieszkania
» Apartamenty
Działki i grunty » Działki
» Grunty
Domy i kamienice » Domy
» Kamienice
Sprzedaż Wynajem  

Cena od do Powierzchnia od do Liczba pokoi: Wyczyść opcje

Porady »

Rodzaje nieruchomości i dokumenty potrzebne do ich sprzedaży
NIERUCHOMOŚĆ
Wg. art. 46 Kodeksu Cywilnego, NIERUCHOMOŚĆ jest to   „część powierzchni ziemskiej stanowiący odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”.


Wyróżniamy trzy rodzaje nieruchomości:

- gruntowe,

- budynkowe,

- lokalowe.

 

 

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

 

Zgodnie z art. 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.1997r nieruchomość gruntowa jest to „Grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności”.

Nieruchomość gruntowa może być zarówno zabudowana jak i niezabudowana.

 

Dokumenty potrzebne do przeniesienia własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

 

·         podstawa nabycia /akt notarialny /

·         aktualny odpis z kw/nie starszy niż 3 miesiące/

·         wypis z rejestru gruntów/wydział geodezji/

·         wyrys z mapy ewidencyjnej/wydział geodezji/

·         zaświadczenie urzędu gminy o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego lub jego braku

 

 

NIERUCHOMOŚĆ BUDYNKOWA

 

Zgodnie z art. 46 Kodeksu Cywilnego nieruchomości budynkowe, to budynki i inne urządzenia trwale  z gruntem związane: są częściami składowymi gruntu i jako takie nie powinny być przedmiotem odrębnej własności i innych praw rzeczowych. Są jednak wyjątki od tej zasady, które stanowią, że pewne rodzaje budynków trwale związanych z gruntem lub ich części mogą być odrębnym od gruntu przedmiotem własności (użytkowanie wieczyste).

 

Dokumenty potrzebne do przeniesienia własności nieruchomości budynkowej:

 

·         podstawa nabycia /akt notarialny /

·         aktualny odpis z kw/nie starszy niż 3 miesiące/

·         wypis z rejestru gruntów/wydział geodezji/

·         wyrys z mapy ewidencyjnej/wydział geodezji/

·         zaświadczenie o uregulowaniu podatku od nieruchomości i gruntu

·         zaświadczenie urzędu gminy o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego lub jego braku

 

 

NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA

 

Nieruchomość lokalowa według ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Nieruchomość lokalowa powstaje w drodze umowy, jednostronnej czynności prawnej właściciela albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.

Rozróżniamy tutaj:

 

a)    Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

 

Regulacja tego prawa zawarta jest obecnie w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.).

Lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego pozostało prawem osobistym, niezbywalnym, niepodlegającym dziedziczeniu i egzekucji.

 

Prawo to ściśle powiązane jest z członkostwem w spółdzielni- bez niego nie może powstać ani istnieć.

 

 Obecnie, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może powstać tylko w jeden sposób, w wyniku czynności prawnej - umowy o jego ustanowienie, zawieranej miedzy spółdzielnią i jej członkiem (art. 9 ust. l ustawy).

 

Prawo do lokalu jest niezbywalne, nie podlega dziedziczeniu oraz nie można go obciążyć hipoteką.

 

Lokatorskie prawo do lokalu trwa tak długo jak członkostwo uprawnionego w spółdzielni mieszkaniowej.

 

Uprawnionemu z tytułu lokatorskiego prawa do lokalu z mocy ustawy przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu albo o ustanowienie i przeniesienie jego odrębnej własności. Roszczenia tego nie może pozbawić uprawnionego statut spółdzielni ani zawarta z nią umowa.

 

b)   Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 

 Jest to ograniczone prawo rzeczowe. Korzystać z tego prawa można tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności można więc je m.in.:

- Zbyć

- Darować

- Obciążyć hipoteką

- Odziedziczyć

- Wynająć/użyczyć

- Utracić w drodze egzekucji


Dokumenty potrzebne do  przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na rzecz innej osoby:1.    Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bez księgi wieczystej

·         Przydział

·         Podstawa nabycia

-          bezpośrednia umowa ze spółdzielnią

-          Akt notarialny

·         Zaświadczenie o nie zaleganiu bądź zaleganiu z płatnościami wobec spółdzielni

·         Zaświadczenie o wymeldowaniu wszystkich osób

                                 

                                   2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z   księgą wieczystą

·         Przydział

·         Podstawa nabycia /akt notarialny, umowa ze spółdzielnią/

·         Odpis z księgi wieczystej

·         Zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec spółdzielni

·         Zaświadczenie z urzędu miasta o wymeldowaniu  wszystkich osób

 

c)    Odrębna własność lokalu

 

Odrębna własność lokalu może powstać na kilka sposobów:

 

I. W drodze umowy:

 

 Najbardziej powszechną jest umowa zawierana przez właściciela nieruchomości i nabywcę lokalu. Może ona być zawarta m.in. w formie darowizny lub sprzedaży.

 

"Odrębna własność lokalu może powstać także w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia - po zakończeniu budowy - odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub na inną wskazaną w umowie osobę”(art.9, ust.1 UoWL)

 

Może powstać również gdy zostaje zawarta umowa między spółdzielnią mieszkaniową, a członkiem spółdzielni o budowę lokalu. Z chwilą jej zawarcia powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”

 

Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić poprzez zniesienie współwłasności. W takim przypadku dokonuje się podziału nieruchomości poprzez ustanowienie odrębnej własności poszczególnych lokali.

 

 

Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna:

 

- „być dokonana w formie aktu notarialnego, do jej powstania niezbędny jest wpis do księgi wieczystej” (art.7, ust.2 UoWL)

 

- „określać w szczególności: rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych, wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej”(art.8, ust.1 WłLokU).

 

 

II. W drodze jednostronnej czynności prawnej – „właściciel nieruchomości może ustanawiać odrębną własność lokali dla siebie, na mocy jednostronnej czynności prawnej. W takim wypadku stosuje się odpowiednio przepisy o ustanowieniu odrębnej własności w drodze umowy”

W przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu w drodze jednostronnej czynności prawnej, tak samo jak w przypadku umowy o ustanowieniu odrębnej własności, umowa musi być dokonana w formie aktu notarialnego.

 

 

III. Na podstawie orzeczenia sądowego. Sąd w postępowaniu procesowym może orzec ustanowienie odrębnej własności lokalu w orzeczeniu dotyczącym:

 

Zniesienia współwłasności.

Podziału spadku.

Podziału majątku wspólnego małżonków.

 

Dokumenty potrzebne do przeniesienia prawa własności:

 

  • aktualny odpis z kw /nie starszy niż 3 miesiące/
  • podstawa nabycia /akt notarialny/
  • zaświadczenie z administracji wspólnoty o braku zaległości z opłatami
  • zaświadczenie z urzędu miasta o braku zameldowanych osób w lokalu
  • zaświadczenie o braku zaległości w podatku od nieruchomości , gruntu i opłaty za użytkowanie wieczyste