Nieruchomości komercyjne » Nieruchomości komercyjne
Mieszkania i apartamenty » Mieszkania
» Apartamenty
Działki i grunty » Działki
» Grunty
Domy i kamienice » Domy
» Kamienice
Sprzedaż Wynajem  

Cena od do Powierzchnia od do Liczba pokoi: Wyczyść opcje

Porady »

Księgi wieczyste
KSIĘGI WIECZYSTE
Księgi wieczyste są rejestrem publicznym, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Pozwala ustalić komu oraz jakie prawa przysługują danej osobie.


Dotychczas księgi wieczyste dostępne były tylko w wersji papierowej, aby sprawdzić informację w niej zawarte trzeba było udać się do wydziału ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości.

 

 

 

Aktualnie, aby sprawdzić informacje zawarte w księgach wieczystych, wystarczy skorzystać z elektronicznych ksiąg wieczystych, których rejestr prowadzony jest na stronie ministerstwa sprawiedliwości..


Instytucją ksiąg wieczystych rządzi kilka zasad.

Najważniejsze z nich to:

 

jawność formalna – każdy może zapoznać się z treścią księgi wieczystej, w związku z czym nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej,

 

domniemanie zgodności ze stanem prawnym – domniemywa się (tzn. przyjmuje za pewne, jeżeli nie zostanie udowodnione co innego), że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej jest zgodny z rzeczywistością (tzn. że prawa wpisane istnieją, a wykreślone nie istnieją); niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym może być usunięta jedynie w drodze odpowiedniego procesu cywilnego,


rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – w razie niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według księgi wieczystej nabył własność lub inne prawo rzeczowe- kupując nieruchomość od osoby wpisanej w księdze wieczystej jako właściciel stajemy się jej właścicielem, nawet jeśli osoba ta w rzeczywistości właścicielem nie była.


CO TO JEST KSIĘGA WIECZYSTA I JAKIE INFORMACJE SĄ W NIEJ ZAWARTE?


Księga wieczysta, jak już wspomniane było wcześniej jest to rejestr publiczny. Składa się z czterech działów. 


Dział I- oznaczenie nieruchomości 


Zawiera informacje o położeniu nieruchomości, dane pochodzące z ewidencji gruntów, pozwalające na dokładne oznaczenie nieruchomości. 


Dział II- oznaczenie właściciela nieruchomości oraz użytkownika wieczystego, jeżeli nieruchomość jest w użytkowaniu wieczystym. 


Dział III- Ograniczone prawa rzeczowe 


W dziale tym zawarte są informację o roszczeniach oraz ograniczeniach np. wpisane są służebności, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości. 


Dział IV- Hipoteki


W dziale tym zawarte są informacje o hipotece, z dokładnym określeniem wysokości, waluty, zakresu, rodzaju, pierwszeństwa i ewentualnych innych cech hipoteki.